do

do
du: 1. 3rd person singular present tense - does; verb
1) (used with a more important verb in questions and negative statements: Do you smoke?)
2) (used with a more important verb for emphasis; ; ðo sit down)
3) (used to avoid repeating a verb which comes immediately before: I thought she wouldn't come, but she did.)
4) (used with a more important verb after seldom, rarely and little: Little did he know what was in store for him.)
5) (to carry out or perform: What shall I do?; That was a terrible thing to do.) gjøre
6) (to manage to finish or complete: When you've done that, you can start on this; We did a hundred kilometres in an hour.) gjøre, fullføre
7) (to perform an activity concerning something: to do the washing; to do the garden / the windows.) vaske, rydde
8) (to be enough or suitable for a purpose: Will this piece of fish do two of us?; That'll do nicely; Do you want me to look for a blue one or will a pink one do?; Will next Saturday do for our next meeting?) være nok, holde, passe, gjøre seg
9) (to work at or study: She's doing sums; He's at university doing science.) arbeide med, ta seg av, studere
10) (to manage or prosper: How's your wife doing?; My son is doing well at school.) greie seg, klare seg
11) (to put in order or arrange: She's doing her hair.) ordne, sette i stand
12) (to act or behave: Why don't you do as we do?) gjøre, handle, opptre
13) (to give or show: The whole town gathered to do him honour.) vise
14) (to cause: What damage did the storm do?; It won't do him any harm.) forårsake
15) (to see everything and visit everything in: They tried to do London in four days.) gjøre, bese
2. noun
(an affair or a festivity, especially a party: The school is having a do for Christmas.) tilstelning, fest
- doings
- done
- do-it-yourself
- to-do
- I
- he could be doing with / could do with
- do away with
- do for
- done for
- done in
- do out
- do out of
- do's and don'ts
- do without
- to do with
- what are you doing with
gjøre
--------
lage
--------
utføre
I
subst. (flertall: dos eller do's) \/duː\/
(hverdagslig)
1) (mest britisk) fest, selskap
Stephen never came to Christmas dos
2) (barnespråk, hverdagslig) bæsj
3) (amer., hverdagslig, også 'do, kort for hairdo) frisyre, hårfasong
4) (militærvesen) aksjon
5) (britisk, gammeldags) bedrageri, svindel, narrestrek
do's and don'ts regler for hva man bør og ikke bør gjøre, råd og advarsler
he's full of do's and don'ts
han er nøye med hva man bør og ikke bør gjøre
fair dos\/do's like for like, rett skal være rett
make a do of something (austr.) få noe til å lykkes, få noe til å klaffe
II
subst. \/dəʊ\/ eller doh
(musikk) do
III
verb (did - done, 3. person entall presens does)
\/duː\/, \/dʊ\/, \/də\/
1) gjøre
do as you're told!
gjør som du blir bedt om!
what am I to do?
hva skal jeg gjøre
oh, do!
(bare) gjør det, du!
please, do!
for all del, (bare) gjør det!
2) gjøre, prestere, yte, utrette, utføre
he usually does his work well
han gjør vanligvis en god jobb
3) (om tilvirkning) lage, male, tegne, skrive, fremstille, ta
Jane did illustrations for a book
Jane laget illustrasjoner til en bok
Tim did a book on his travels
Tim skrev en bok om reisene sine
he did a portrait of me
han malte et portrett av meg
we can do this lipstick in ten different shades
vi kan fremstille denne leppestiften i ti forskjellige sjatteringer
I did six copies of the book
jeg tok seks kopier av boken
4) klare, få til, lykkes i, greie
show me what you can do
vis meg hva du kan \/ hvis meg hva du duger til
I did it this time
denne gangen klarte jeg det \/ denne gangen lyktes jeg
5) (om arbeidsoppgave) gjøre, lage, klare, ordne, gjøre i stand, sette i stand, ta seg av, ta hånd om, stå for
she's doing her homework
hun gjør lekser
I do the cooking and she does the cleaning
jeg lager maten og hun tar seg av rengjøringen
who did the drying-up?
hvem var det som tørket opp?
first I'll do the stockings, and then I'll do the windows
først skal jeg stoppe strømper, og så skal jeg pusse vinduene
he does the fiction for the paper
han tar seg av skjønnlitteraturen i avisen
I did the washing-up
jeg tok oppvasken \/ jeg vasket opp
she does dressmaking for a living
hun livnærer seg av å sy klær
I'll do you next, sir
jeg skal hjelpe Dem etterpå
6) (om yrke, hobby eller studium) vie seg til, sysle med, arbeide med, arbeide på, gjøre, holde på med, studere, lese
he wants to do chemistry all his life
han ønsker å jobbe med kjemi hele livet
we are doing a dictionary
vi holder på med å lage en ordbok
what are you doing?
hva holder du på med?
he does French and history
han studerer fransk og historie
7) arrangere
they do holidays
de arrangerer ferier
8) (matlaging) anrette, lage til, tilberede, koke, steke
I hope they do good dinners here
jeg håper de lager god mat her
remember to do the meat with salt and pepper
husk å salte og pepre kjøttet
9) (om skuespill, opera eller rolle) oppføre, spille
he did Hamlet
han spilte Hamlet
10) (om hastighet, distanse e.l.) tilbakelegge, gå, kjøre, løpe, gjøre (hverdagslig)
the car has done 5000 kilometres
bilen har gått 5000 kilometer
11) (hverdagslig, om turist e.l.) se, bese, gjøre
we did Spain in a week
vi gjorde Spania på en uke
I did a show
jeg var og så på en (teater)forestilling
12) løse, klare, legge
do a crossword
løse kryssord
do a problem
løse et problem
we can't do the size
vi har ikke størrelsen
do a jigsaw puzzle
legge puslespill
13) (hverdagslig, om fengselsstraff) sone, sitte inne
he did five years in prison
han satt fem år i fengsel
14) (hverdagslig) lure, narre, svindle, snyte
15) (slang) knulle, ta, suge (praktisere munnsex på)
16) (hverdagslig) gi kost og losji til, ha kost og losji
they do you very well at the hotel
det er god service på hotellet
17) greie seg, klare seg
how is he doing at school?
hvordan går det med ham på skolen?
how are you doing?
hvordan går det? \/ hvordan har du det?
18) (om noe som er tilstrekkelig eller akseptabelt) være nok, greie seg, klare seg, passe, gå an
that'll do
det er bra \/det holder \/ det klarer seg
that'll do from you
nå klarer det seg \/ nå får det være nok \/ nå kan du holde opp
that won't do
det går ikke \/ det duger ikke
three pieces will do me
tre stykker greier seg for meg
this room will do me
dette rommet passer meg
19) (slang, om narkotika) gå på, bruke
20) (hverdagslig) ta knekken på
that last set of tennis did me
det siste settet med tennis tok knekken på meg
21) (slang) rane, overfalle, slå ned
22) (om dans) danse
let's do the rumba
nå danser vi rumba
be doing holde på med, være opptatt med, foreta seg, ha fore
are you doing anything tonight?
har du noe fore i kveld?
foregå, hende, skje
there is nothing doing
det skjer ingenting
see if there is anything doing
se om det er noe å gjøre
be doing well gjøre det bra være på bedringens vei
be done for være ferdig, være fortapt, være solgt, være i alvorlige vanskeligheter
he is done for
han er ferdig \/ han er solgt \/ han er fortapt
be done in være utmattet, være utkjørt, være helt ferdig, være drept (slang)
be done up være utkjørt, være helt ferdig
be done up in være kledd i, være iført
be\/have done with være over, være et avsluttet kapittel, være ute av verden
let's have done with it
la oss få en slutt på det \/ vi må få saken ut av verden
buy the car and have done with it
kjøp bilen først som sist
be hard done by bli dårlig behandlet
he had been hard done by
han var blitt dårlig behandlet
be up and doing være i full vigør, være i full virksomhet
do a freeze (slang) fryse seg fordervet
do and die kjempe og falle
do a slow burn (slang) være rødglødende av sinne
do as you would be done by gjør mot andre som du vil at de skal gjøre mot deg
do away with avskaffe, bli kvitt, kvitte seg med ta livet av , avlive, rydde av veien
do by behandle
do well by my cat!
behandle katten min pent!
do down (hverdagslig) lure, snyte, ta ved nesen rakke ned på, tråkke på, sverte
do for duge til, passe som
this room will do very well for a kitchen
dette rommet kommer til å passe godt som kjøkken
(hverdagslig) stelle huset for
he does for himself
han tar seg av husholdningen selv
få tak i
how will you do for water?
hvordan får du tak i vann?
ta knekken på, kverke, myrde, drepe, gjøre av med
do fractions (matematikk) regne med brøk
do in (slang) kverke, drepe, gjøre det av med ta knekken på, knekke, ruinere lure, snyte, ta ved nesen
do into oversette til, gjøre til
I did the novel into English
jeg oversatte romanen til engelsk
the book was done into a film
det ble laget film av boken
it is difficult to do a novel into verse
det er vanskelig å versifisere en roman
do it (hverdagslig) ha sex, knulle (hverdagslig) tisse, bæsje (overført) gjøre utslaget
that did it
det gjorde utslaget \/ det gjorde susen
do one's best gjøre sitt beste, gjøre seg umak
I did my best
jeg gjorde så godt jeg kunne
do one's duty gjøre sin plikt
do oneself in ta livet av seg
do oneself well være glad i å leve, nyte livet
do one's head (in) eller do one's nut in (slang) være sint som en tyrk, miste hodet
do or die seire elle dø, vinne eller forsvinne, klare seg eller gå under
do out rydde opp, sette i stand, male (og tapetsere)
do over (hverdagslig) pusse opp, gjøre om jule opp, banke opp, overfalle og rane (spesielt amer.) gjøre om igjen
she has to do her article over
hun må gjøre om igjen artikkelen (sin)
do somebody a favour gjøre noen en tjeneste
do somebody credit\/honour gjøre noen ære
it does him credit
det hedrer ham
do somebody out of something lure noen for noe, snyte noen for noe
she did him out of his job
hun tok jobben fra ham
do something for someone gjøre noe for noen, hjelpe noen med noe
what can I do for you?
hva kan jeg hjelpe deg med? \/ kan jeg hjelpe deg med noe?
do something in (hverdagslig) skade, såre
she did her back in yesterday
hun skadet ryggen sin i går
do something twice setwice
do the backstroke svømme rygg
do time (om fengselsstraff) sitte inne
do to death ta livet av
do to others as you would have them do to you gjør mot andre som du vil at de skal gjøre imot deg, vær mot andre som du vil at de skal være med deg
do up gjøre i stand, sette i stand, reparere gjøre om, pusse opp
the house needs doing up
huset trenger en oppussing
pakke inn
do up a parcel
pakke en pakke
knappe, hekte, kneppe igjen
she did up all the buttons
hun kneppet igjen alle knappene
this dress does up at the back
denne kjolen kneppes i ryggen
(hverdagslig) ruinere
do up one's face sminke seg
do up one's hair sette opp håret
do well trives, ha det bra
roses do well in a clay soil
roser trives godt i leirholdig jord
they are not doing very well
de har det ikke så bra
klare seg godt
she is doing well
hun klarer seg bra \/ det går bra for henne
the business is doing well
det går bra med forretningene
do well by somebody behandle noen pent
she did well by him
hun behandlet ham pent
do well for oneself gjøre det godt
he is doing very well for himself
det går veldig bra for ham \/ han gjør det godt \/ han klarer seg bra
do well to do something eller do wisely to do something gjøre klokt i å gjøre noe
he would do well to go
det ville være klokt av ham å gå
do with gjøre med
what am I to do with him?
hva skal jeg gjøre med ham?
everything to do with this
alt som har med dette å gjøre
(kunne) klare seg med, greie seg med, trenge, behøve, tenke seg
I can do with two
jeg klarer meg med to
I could do with a drink
nå hadde det vært godt med en drink
do with oneself foreta seg, sysselsette seg med
I didn't know what to do with myself
jeg visste ikke hva jeg skulle foreta meg
være fra seg
I didn't know what to do with myself for joy
jeg var fra meg av glede
do without klare seg uten, unnvære
we'll have to do without
vi får klare oss uten
we can do without strikes
vi er bare glad til om vi slipper streiker \/ vi greier oss godt uten streiker
easy does it rolig nå, ta det rolig
free to do something fri til å gjøre noe
have to do with ha å gjøre med, angå
he has to do with all sorts of people
han har å gjøre med alle typer mennesker
it has nothing to do with you
det har ingenting med deg å gjøre \/ det angår ikke deg
this has a great deal to do with his behaviour
dette har mye å gjøre med oppførselen hans
how do you do? (ved presentasjon) god dag, hvordan står det til?, hvordan har du det?
make do with greie seg med, klare seg med
make it do! (også) det får holde! , det får være nok!
make something do få noe til å holde, klare seg med noe
we have to make the money do
vi må klare oss med de pengene som er
nothing doing! (hverdagslig) ikke prøv deg!, aldri i livet!
so said, so done sesay, 2
when (after) all is said and done sesay, 2
IV
hjelpeverb \/duː\/, \/dʊ\/, \/də\/
1) i spørsmål og negative setninger
do you know him?
kjenner du ham?
so you want to be a doctor, do you?
så du vil altså bli lege, du?
you saw it, didn't you?
du så det, ikke sant?
did you like it?
likte du det?
do I get off here?
skal jeg gå av her?
doesn't he know it?
vet han det ikke?
I did not dance
jeg danset ikke
don't go!
ikke gå!
2) ved henvisning tilbake til et tidligere nevnt verb
he didn't go, nor did I
han gikk ikke, og det gjorde ikke jeg heller
she speaks Norwegian better than she does English
hun snakker norsk bedre enn engelsk
3) forsterkende
I do wish I could help you
jeg skulle virkelig ønske jeg kunne hjelpe deg \/ om jeg bare kunne hjelpe deg
he promised to come and he did come
han lovte at han skulle komme, og det gjorde han også
but I did see him
men jeg så ham jo (faktisk)
I did see him, but...
jeg så ham nok, men...
do come!
for all del, bare kom! \/ kom nå!
4) i setninger innledet med nektende eller forsterkende adverb
only then did he come
først da kom han
rarely does it happen that
det skjer sjelden at

English-Norwegian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат
Synonyms:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”